Doučování žáků

Také v letošním roce nabízíme dětem doučování, které je financováno z Národního plánu obnovy. Doučování je dobrovolná vzdělávací odpolední činnost, výběr žáků zajišťují jednotliví učitelé po domluvě s žáky na základě výsledků vzdělávání.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s negativními dopady výluk
prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19 na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení
vzdělanostních nerovností a v souladu s ustanovením § 161 odst. 7 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro poskytnutí dalších finančních prostředků (dále
finanční prostředky) stanovuje způsob použití finančních prostředků v období od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022. Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.