Učebna výpočetní techniky

Na začátku školního roku 2011/2012 byla obnovena původní učebna výpočetní techniky a to díky projektu „EU peníze školám“, pomocí kterého čerpá škola peníze z Evropské unie. Učebna je vybavena demonstračním počítačem s dataprojektorem, ke kterému přibylo 24 žákovských stanic s tenkými klienty.

Učebna s interaktivní tabulí

V roce 2009 byla ve škole zřízena učebna s interaktivní tabulí SmartBoard. Celá sestava se skládá z interaktivní tabule, projektoru, počítače a dvou výkonných reproduktorů. Tato učební pomůcka obohacuje a doplňuje výklad a podporuje aktivitu žáků. Zaujmout dokáže i jindy pasivní žáky, pro které se hodiny v této učebně stávají mnohem zajímavější.

Učebna výtvarné výchovy

Výtvarná výchova na druhém stupni probíhá pod vedením p. uč. Patrovské. Šesté a sedmé ročníky mají výuku dvě hodiny týdně a osmý a devátý ročník jednu hodinu týdně. Žáci se učí jak správně pracovat s klasickými technikami (malba, kresba, grafika), ale poznávají i nová média pro výtvarné zpracování jako je fotografie, reklama, krátká videa či ovládání grafických programů na počítači. Rozlišné techniky jsou prolínány i různými uměleckohistorickými slohy a přibližují žákovi výtvarná období a seznamují s nejznámějšími díly. S tím je  spojena galerie „Chodba“, kde jsou pravidelně vystavovány originály grafik zapůjčené z galerie Zámeček v Ostrově. Před obrazy probíhá tzv. „galerijní animace“, kdy se žáci seznamují s technikami a náměty děl.
Hlavní náplní hodin je také zaměření na spontánní tvořivost dětí a jejich fantazii. Se svými výtvarnými díly se žáci zapojují i do různých výtvarných soutěží a nejlepší výtvory se stávají součástí výzdoby školy.

Učebna německého jazyka

Ve školním roce 2006/2007 byla také zřízena nová učebna německého jazyka, která je vybavena velkým množstvím slovníků, obrazových a pracovních materiálů.

Učebna výpočetní techniky II.

Od začátku školního roku 2006/2007 byla zprovozněna druhá učebna výpočetní techniky. Je vybavena demonstračním počítačem s dataprojektorem a 16 žákovskými počítači s výukovými programy a připojením k internetu, který umožňuje využívat obrovské množství informací, které poskytuje.

Učebna dějepisu

Ve školní roce 2006/2007 byla zřízena nová, moderní učebna, využívaná k výuce dějepisu a občanské výchovy. Při výuce lze využít DVD přehrávač a video propojené s televizí, speciální kameru pro přenos textů i obrázků na obrazovku televize, velké množství map a dějepisných názorných pomůcek.

Učebna hudební výchovy

Zmodernizovaná učebna hudební výchovy poskytuje velmi kvalitní prostředí k výuce. Je zde dostatek prostoru pro zkoušky školního sboru, který vystupuje každoročně na vánoční i letní školní akademii.

Učebna chemie a fyziky

Těžko si lze představit výuku chemie a fyziky bez možnosti provádění pokusů, aby si žáci osvojili praktické vědomosti a nikoliv nazpaměť naučené poučky. K tomu slouží tato učebna, která je maximálně vytížena i v odpoledních hodinách.

Učebna přírodopisu

Přírodopis v sobě zahrnuje biologii člověka, geologii, botaniku , faunu, tudíž velké množství  látky a je velmi chvályhodné, že žáci si v této učebně prohlédnou nejrůznější horniny a nerosty, prozkoumají kostru člověka, k dispozici mají herbáře a nespočetné množství obrázových materiálů.

Učebna pracovních činností

Úkolem školy není zprostředkovávat pouze teoretické vědomosti, ale žáci musí získat také praktické dovednosti. Učí se zacházet s nejrůznějším nářadím, vyrábět jednoduché výrobky ze dřeva a dalších materiálů. Nejlepší výrobky se stávají součástí výzdoby školy.

Učebna anglického jazyka

Výuka cizích jazyků se stává důležitou součástí vzdělání každého člověka. Anglický jazyk je na naší škole vyučován v učebně vybavené televizí a videem, kamerou pro přenos textů a obrázků na obrazovku televize, velkým množstvím slovníků a obrazových materiálů.

Keramická dílna

Keramická dílna poskytuje svým prostorem a vybavením (vlastní keramická pec) ideální podmínky pro keramické kroužky, které pracují od pondělí do pátku a jsou maximálně naplněné a využívané. Děti se zde učí zpracovávat keramickou hmotu a vytvářet výrobky, které si odnášejí domů . Některé z výrobků se stávají součástí výzdoby školy. V odpoledních kurzech pronikají do tajů výroby keramických předmětů také dospělí.

Cvičná žákovská kuchyně

Cvičná žákovská kuchyně byla v loňském roce kompletně renovována a co do vybavení může směle konkurovat nejmodernějším domácím kuchyním. Žáci, především dívky, si zde prakticky vyzkouší přípravu různých moučníků, salátů, ale také jednoduchých jídel.

Tělocvičny a hřiště

Škola má k dispozici dvě vlastní tělocvičny a posilovnu, kterou využíváme na základě spolupráce s oddílem vzpírání. Vybavení tělocvičen je neustále doplňováno, aby mohli žáci co nejlépe využít hodin tělesné výchovy k rozvoji svých fyzických schopností. V odpoledních hodinách jsou obě tělocvičny využívány různými sportovními složkami.

Školní hřiště je využíváno v případě dobrého počasí k atletickým disciplínám nebo pro kopanou.


Copyright © 2024 DriveSpace. All Rights Reserved & Design DriveSpace.