Whistleblowing

Vnitřní oznamovací systém | Oznámení protiprávního jednání

Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916, IČO 663 59 180, sídlem Křižíkova 1916, 356 01 Sokolov, jakožto povinný subjekt, v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), zavedla vnitřní oznamovací systém k přijímání a prošetřování oznámení protiprávního jednání. Rovněž byla určena příslušná osoba k provádění těchto úkonů (dále jen „příslušná osoba“).

Povinný subjekt: Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916
IČO: 663 59 180
Sídlo: Křižíkova 1916, 356 01 Sokolov
Unikátní kód organizace: 278458380
Web: https://www.zs8so.cz/
Příslušná osoba: Mgr. Eva Matějková

Ing. Mgr. Michaela Dobešová

Kontaktní e-mail (příslušná osoba): 278458380@whispero.eu

whistleblowing@erudit.cz

Telefon (příslušná osoba): +420 239 050 505

 

(dále jen „povinný subjekt“)

 

Kdo může podat oznámení?

Oznámení může podat fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o možném protiprávním jednání, které

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000Kč,
 3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
  • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  • daně z příjmů právnických osob,
  • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • ochrany spotřebitele,
  • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  • ochrany životního prostředí,
  • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Za práci nebo obdobnou činnost se považuje:

 • závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
 • služba,
 • dobrovolnická činnost,
 • odborná praxe, stáž.

Vylučuje se příjem oznámení od osob, které pro povinný subjekt nevykonávají práci nebo obdobnou činnost podle výše uvedených kategorií.

Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto zákona rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Jak podat oznámení?

Vnitřní oznamovací systém umožňuje podávat oznámení

 • písemně prostřednictvím formuláře elektronické platformy Whispero,
 • písemně prostřednictvím e-mailové zprávy,
 • písemně v listinné podobě poštou,
 • telefonicky,
 • na základě žádosti a smluvení termínu osobně.

Anonymní oznámení se nepřijímají. Oznamovatel uvede své jméno, příjmení, adresu a datum narození, případně jiné identifikační údaje.

V souladu se zákonem mohou oznamovatelé podat oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému následovně:

a) Písemně – prostřednictvím formuláře

Přístup k formuláři: ZDE

Přístup k následné komunikaci: ZDE

Postup podání oznámení:

Prostřednictvím elektronické oznamovací platformy lze učinit oznámení písemně, včetně případného přiložení příloh. Vstup do elektronické oznamovací platformy naleznete zde.

Po stisknutí tlačítka “POKRAČOVAT” se zobrazí rozhraní pro vepsání písemné zprávy.

Po odeslání oznámení je oznamovateli vygenerováno ID oznámení, jehož prostřednictvím se může k podanému podnětu přihlásit na adrese zde.

Po zadání ID oznámení vidí oznamovatel historii oznámení a veškeré informace, které mu zasílá příslušná osoba, se kterou má možnost dále komunikovat až do ukončení posouzení oznámení.

b) Písemně – prostřednictvím e-mailu

E-mail: 278458380@whispero.eu nebo whistleblowing@erudit.cz

Postup podání oznámení:

Oznámení je možné poslat e-mailem na shora uvedené e-mailové adresy.

V případě zaslání oznámení na whistleblowing@erudit.cz je zapotřebí, aby oznamovatel v e-mailu označil povinný subjekt nebo uvedl unikátní kód organizace 278458380.

V případě zaslání oznámení na 278458380@whispero.eu se oznámení automaticky propíše do systému k povinnému subjektu. Po zaslání oznámení přijde oznamovateli e-mail s odkazem a unikátním kódem pro následnou komunikaci (tzv. kód oznámení) s příslušnou osobou formou chatu. V případě, že si bude oznamovatel přát s příslušnou osobou dále komunikovat, je mu k dispozici chat, ke kterému se dostane prokliknutím na odkaz zde, kde se mu po zadání kódu oznámení zobrazí chatovací okno s příslušnou osobou.

~

unikátní kód organizace = kód identifikující povinný subjekt, lze podle něj přiřadit oznámení ke konkrétnímu povinnému subjektu

kód oznámení = kód vygenerovaný oznamovateli po podání oznámení, slouží oznamovateli pro přihlášení k jeho oznámení a následné komunikaci s příslušnou osobou

c) Telefonicky

Telefonní linka: +420 239 050 505

Unikátní kód organizace: 278458380

Odkaz pro následnou komunikaci: ZDE

Postup podání oznámení:

Oznamovatel vytočí telefonní linku, kde se spustí hlasový automat, který jej vyzve k zadání unikátního kódu organizace a následného potvrzení stisknutí tlačítkem „#“. Poté bude vyzván k nahrání oznámení, tj. hlasové zprávy. Po nahrání oznámení potvrdí ukončení nahrávání stisknutím tlačítka „#“. Z technických důvodů je limit pro telefonické oznámení 15 minut.

Po ukončení telefonátu přijde oznamovateli SMS s unikátním kódem pro následnou komunikaci (tzv. kód oznámení) s příslušnou osobou formou chatu.

V případě, že si bude oznamovatel přát s příslušnou osobou dále komunikovat, je mu k dispozici chat, ke kterému se dostane prokliknutím na odkaz zde, kde se mu po zadání kódu oznámení zobrazí chatovací okno s příslušnou osobou.

Telefonní linka je oznamovatelům dostupná 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

d) Písemně – poštou

Postup:

Písemné oznámení oznamovatel zašle na adresu

Erudit advokátní kancelář, s.r.o.

Nové sady 996/25,

602 00 Brno,

a to doporučeně do vlastních rukou příslušné osoby, tj. doporučeně do vlastních rukou Mgr. Evy Matějkové nebo doporučeně do vlastních rukou Mgr. Michaely Dobešové.

Při podání oznámení je zapotřebí, aby oznamovatel v dopise označil povinný subjekt nebo uvedl unikátní kód organizace 278458380.

Zalepenou obálku je nutné výslovně označit slovem DŮVĚRNÉ.

e) Osobně

Postup:

Oznamovatel může oznámení rovněž podat příslušné osobě osobně, a to po předchozí domluvě s příslušnou osobou.

Oznamovatel se může obrátit na oznamovací systém zřízený Ministerstvem spravedlnosti. Více podrobností o ochraně oznamovatelů a možnost podat oznámení Ministerstvu jsou k dispozici na: https://oznamovatel.justice.cz/

 

Je oznamovatel chráněn?

Oznamovatelům je zajištěna ochrana v maximální možné míře. Oznamovatelé nesmí být nikterak sankcionováni, pokud daným způsobem oznámí skutečnosti o možném protiprávním jednání.

S oznámením se seznamuje pouze příslušná osoba, která má povinnost mlčenlivosti a je odpovědná za ochranu totožnosti oznamovatele. Proti oznamovateli rovněž nesmí být přijato žádné odvetné opatření (ukončení pracovního poměru, odvolání z místa, uložení kárného opatření, snížení mzdy, zrušení licence…).

Ochrany se však nemůže domáhat oznamovatel, který podal vědomě nepravdivé oznámení.

Vědomé podání nepravdivého oznámení je protiprávní a může být občanskoprávním deliktem, přestupkem a v některých případech i trestným činem. Takovýto oznamovatel nepožívá ochrany a může být trestán.


Copyright © 2024 DriveSpace. All Rights Reserved & Design DriveSpace.